Disclaimer

bijgewerkt op 1-09-2020
Kledingenstijladvies.info is geregistreerd als een aparte zelfstandige handelsactiviteit van Carla van den Puttelaar.
Onderstaande is daarom ook van toepassing op activiteiten van Carla van den Puttelaar.

Wij dragen graag een steentje bij aan het delen van kennis, deskundigheid, ervaring en informatie en zetten ons in voor de belangrijke eigenschappen van internet: openheid en toegankelijkheid.
Maar behouden ons het recht om onszelf, onze deelnemers en bezoekers te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik van ons aanbod.
Daarom is het gebruik van onze site naast actuele wettelijke eisen en gangbare etiquette, onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.
Het beeldmerk en de huisstijl van Kledingenstijladvies.info zijn uiteraard strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, en deze mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen worden tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven.

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie-doeleinden. Daarbij maakt Kledingenstijladvies.info gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hoewel door het team van Kledingenstijladvies.info de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en/of volledig accuraat is.
Kledingenstijladvies.info zal zich inspannen om de hieraan verbonden websites technisch operationeel te houden. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.
Mede door de intrinsieke eigenschappen van internetverkeer en afhankelijkheid van derden zoals providers staat Kledingenstijladvies.info er niet voor in dat de website doorlopend en zonder onderbreking kan worden geraadpleegd.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en kan niet worden beschouwd als een bedrijfskundig, technisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
De informatie op de website bevat geen bindende verklaringen of garanties van Kledingenstijladvies.info of partners. Kledingenstijladvies.info aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Kledingenstijladvies.info kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de informatie op de website en de disclaimer wijzigen.

Beeldmateriaal

De meeste foto’s op deze site zijn het eigendom van Kledingenstijladvies.info, onze deelnemers of gekocht bij websites die royalty-free stock photography aanbieden, voor eenmalige toepassing op deze website.
Indien u meent dat er zich materiaal op deze website bevindt, dat inbreuk doet op uw eigendoms- of copyright rechten, stuur ons dan een e-mail ! Wij zullen handelen naar de geest van de Digital Millennium Copyright Act.

Beveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures.
Zonder schriftelijke toestemming van Carla van den Puttelaar of wettelijke vertegenwoordiger hiervan mag:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website of websites behorend tot het Kledingenstijladvies.info worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

september 2020